UMBONO: Alikho ihlazo ngokuthandana nendoda engasebenzi

2017-07-17 18:01

Durban - Kusuke enkulu inkulumompikiswano kulandela uhlelo lwemishado i-Our Perfect Wedding lapho kuvele ukuthi umakoti nguye kuphela osebenzayo futhi unemoto kanti umkhwenyana yena akasebenzi.

Lezi zithandani zikubeke kwacaca ukuthi akusiwona wonke umuntu ujabulela uthando lwabo futhi bakhona abebebona sengathi umakoti akamfanele lo mkhwenyana.

Le yinkinga ebhekene nabantu abaningi abathandanayo nasebashadile. Babodwa abathi abasoze bahlala namadoda angasebenzi. Babodwa abathi uthando luhamba lodwa ngakho malungadidaniswa nemali.

Umbuzo wabanye besifazane ubuthi uma indoda ingasebenzi, bazodlani? Bazogqokani? Futhi uma belokhu bewondla okho kuyoqhubeka kuze kube nini?

Amadoda wona akhala ngokuthi kanti u-50/50 usebenza uma kwenzenjani ngoba wabekelwa izimo ezifana nalezi.

Kungani imali sizoyinika indawo enkulu othandweni bese uthando luthola isikhala esincane.

Ngabe yiso isimanjemanje esesashintsha izinto?

Nansi imibono yabafundi bethu:

Mbuso Nkomonde EThaleni ENkandla Alikho ihlazo lapho Admin  baningi engiphila nabo abangasebenzi abathandwayo & nami ngike ngaphelelwa wumsebenzi kwaphela iminyaka emibili kungahlangani kunguye ongizama ngemali yokurenta nokumaketha nami ngizama njengendoda sebengilahlile engangibathwele ngibagqokisa ngibondla ngisasebenza. Kunguye onginika ithemba engeseka kunzima sebedede bonke engangiphila nabo nabafowethu ngaze ngawuthola futhi saqhubeka nempilo. Uma ekuthanda uzoqonda ukuthi impilo ayihlale iyinto eyodwa. Njengoba nezikhathi zonyaka zishintshashintsha nempilo ngokunjalo iyashintsha. Okubalulekile ukuthi uma uyindoda ungathi uzohlala dekle uthi ngoba nakhu kuphelile usuzojika nelanga. Akakubone uzama ukuze akweseke kwazise izikhathi zanamhlanje sezidinga imali. Akumnandi ukuthi uthi uyindoda umuntu wakho abe nekhanda sengathi yisitiluli nje nogogo ngiholile. Phuma uzame noma ungadayisa amatamati ungaphiki nabantu ukuthi bathini uma nje kukhona okuncane okuzamayo kuzowenza umehluko uze uthole okungcono.

Busi Mtshali Ngahlukana nomyeni wami esasebenza wathola ingane entombini. Umyeni waphelelwa umsebenzi wabaleka umama wengane wangibiza umyeni wami ngisebenza sabuyelana ngenxa yokuthi wayevele engondla engenzela yonke into engiyidingayo kumanje ngisahleli naye ngiyamondla noma engasasebenzi, uthando lwangempela.

Andile Fah Mzobe Ngiktshela nje ukuthi baningi abaqwayizi abangaphumele obala lana abafuna ukufeza izidingo zabo ngathi bebe besebenza athi umuntu akayifuni indoda engasebenzi kodwa ajike akubhangqe nendoda engasebenzi mina sengisaba nokuganwa ngoba osisi bakubeka ngokusobala ukuthi abafuni uthando bona bafuna imsebenzi.

Andile Fah Mzobe Mxm ave nizitshela ukuthi nisile makufanele kushawe imithetho noma nishayelwe imithetho niyabazisa o-50/50 uma kufika ngasemalini indoda iyinhloko yekhaya hhaybo ningadlali ngamadoda nina mina ngithanda umuntu ofuna ukuthandwa ay lo ofuna ukukhetha ngoba uze ngezinhloso ezithize ngixakwa nalaba abafakazisa lodoti akaze ngiyafisa aphelelwe imisebenzi khathi azobona ubunzima obubhekene nabanye abafethu la emnyango bafuna amadoda asebenzayo nje aqede ayijolele nendoda engasebenzi.

Ntomby Mazikode Mashenge Masibalkhulu Kunzima ukuba indoda ngoba uma ingasasebenzi incishwa ngisho inkonzo yasekamelweni okulandelayo ilaliswe ekamelweni lezingane. Angisayiphathi eyenhlonipho iphela nya kumuntu wesifazane kodwa mhla beshada wenza izifungo wathi ebuhleni nasebubini kodwa uyena ohluleka kuqala umuntu wesifazane.

Nkosinathi Sakhile Mkhize Wasimela admin Siyabonga. Bakhona osisi abathi ngeke bathandane nendoda engasebenzi esho eyizumba ukhohlwe ukuthi ngabe imukela esekufikile ngoba hai awuphiwe ngobuhle

Sthembiso Thango Sakubona sakubeletha thina madoda, kodwa abasagani nje bagugela emakhaya kumele bezinuke bona amakhwapha, kusizani ukulobola ijuba elizokundizela ngelinyilanga mhla kwabheda kwamlungu, sekukaningi ngizwa amadoda ekhala ngamakhosikazi awo ethi kuphele umsebenzi kwaphelu mshado.

Biela Menziwa Uthando angeke lwakhokha ilobolo okanye lwakhe indlu ozoba umuzi wenu futhi umuntu uyaguga iminyaka ihamba, ngeke walokhu ugibela ngemali yakho makumele kubonanwe. Indoda engasebenzi ayithole intombi engasebenzi baqale impilo kabusha bobabili ngaphandle kokuthi umsebenzi umphelele vele nindawonye, salani seniqhubeka.

Disclaimer:INews24 iqhakambisa ukukhuluma ngokukhululeka nokuzwakaliswa kwemibono eyahlukene. Lokho kuchaza ukuthi imibono yababhali bezingosi eshicilelwe kuNews24, akuyona imibono yeNews24.

 – "Like" ikhasi lethu ku-Facebook uze ukwazi ukujoyina inkulumo ngolimi lwakho.

 – Landela IzindabaNews24 kuTwitter (@IzindabaNews24).

News24
«Emuva